---------- Beijing ---------------- Shanghai -------- ----- Suzhou

--------- Qingdao ----- ----Others China